Savannah, 1978

Prague, 2001

Savannah, 1966

Savannah, 1966